מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
עצות הרב
תרום והיה שותף
הרשם לניוזלטר
ספרי הרב
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

ר' נפתלי צבי (ב"ר מנחם מענדל) מרופשיץ'

היה תלמידם של החוזה מלובלין ור' אלימלך מליז'נסק. נולד ביום בו נפטר הבעש"ט ונתקיים בו "וזרח השמש ובא השמש". חיבר את הספרים 'איילה שלוחה' ו'זרע קודש'. על מצבתו כתוב: "יחיד בדורו בחכמה האלוקית, וביתר שבחים אין לנו רשות כי כן נצטוינו מפיו". העידו עליו "כי נשמתו היא ממצות סוכה, ובאמת היה עוסק כל השנה במצות סוכה, ובכל יום היה עושה איזה עבודה בסוכה שלו... בכל יום מימות החמה היה מזכיר השם סוכה, וסיבב דיבוריו עד שבא לדבר מהסוכה", והיה זוכה לגילוי השל"ה הקדוש (שהיה ר' נפתלי צאצא שלו) בחג סוכות {ואכן, יום הילולתו יצא על פי הרוב בשבת פ' 'אמור' שמדברת מעניין סוכות}.

 

חשקה נפשו של ר' נפתלי ללכת אחרי דרכי החסידות וגמר בדעתו ללכת לר' אלימלך. כתת רגליו והלך מעיר לעיר ובכל מקום שהיה- נכנס קצת לבית המדרש של החסידים כדי להתבונן בדרכיהם. באחת הערים פגשו אותו חבורת חסידים וסיפר להם שרוצה לנסוע אל הרב ר' אלימלך, וכששמעו שהוא מיוחס והוא בנו של מ"מ מלינסק ונכדו של ר' יצחק המבורג ויחוסו מגיע עד לגזע תרשישים אמרו לו: "לשוא כל עמליך חברינו, כי הרבי אמר שמיוחס לא יכול להיות חסיד". והוא לא שם לב לדבריהם והמשיך בדרך אך לבו המה בקרבו, וכשהגיע לר' אלימלך בכה והתעלף על מפתן הבית. כשהתעורר שאלו ר' אלימלך לפשר העניין ור' נפתלי ענה: "מה חטאתי ומה אשמתי רבי, שנולדתי מבטנה של הרבנית מלינסק, אם היו שואלים אותי הייתי בוחר להוולד מבטנה של אשה פשוטה כדי שאוכל להיות חסיד והייתי מוותר על כל הייחוס, ולמה יגרע חלקי מדרך קדושה זו?". ר' אלימלך התפלא על הדבר ור' נפתלי חזר על דברי החסידים שאמרו בשם ר' אלימלך. "לא נאמרו הדברים כהווייתן" אמר ר' אלימלך "כי לא כך אמרתי שלמיוחס אי אפשר להיות חסיד, אך אם המיוחס חפץ מאוד בדרך קודש זו, אדרבא זכות אבותיו מסייעת בידו לעלות בהר ה' במדרגות גבוהות ורמות".

 

חסיד אחד היה ברופשיץ שהיה לובש שק על בשרו, והיו בני העיר קוראים אותו בשם "לייבל'ה שוטה". פעם בא אל הצדיק רבי נפתלי, וכשהגיע קרוב לפתח ביתו של הצדיק הוציא קצת מן השק כדי שהצדיק יראה את "מעלותיו". כשנכנס לחדרו מיד כשראהו ר' נפתלי מלמל לעצמו: "לא איננו שוטה, איננו שוטה". האיש חשב שהצדיק אמר דברים אלו עליו ולכן פנה אל ר' נפתלי ושאל: "הרבי אומר שאינני שוטה ומדוע אפוא מכנים אותי כולם בשם שוטה?" השיב לו ר' נפתלי: "לא עליך התכוונתי, אלא על היצר הרע. שלמה המלך כינהו בשם "מלך זקן וכסיל", ואני אינני רואה אותו כשוטה, שכן יכול הוא להונות אדם שכמותך ולהכניסו לתוך השק"

עבור לתוכן העמוד