מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
עצות הרב
תרום והיה שותף
הרשם לניוזלטר
ספרי הרב
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

רב סעדיה (ב"ר יוסף) גאון

חי לפני כאלף ושישים שנה. מזרע ר' חנינא בן דוסא. כשהאבן עזרא מזכיר גאון בסתם כוונתו לרס"ג. בין חיבוריו פירוש על התנ"ך בערבית, וספרי הלכה רבים.

 

פעם אחת הגיע אליו אחד מתלמידיו בשעת לילה מאוחרת ומצא אותו מתגלגל בשלג והיה התלמיד עומד והשתומם. לאחר שעה קלה קרא אליו בחרדה ואמר לו "רבי, כלום חס ושלום אתם צריכין לתשובה ביסורים וסיגופים גדולים כאלה ואם כבודו שמעולם נשמר מכל ליכלוך והרהור עבירה מסגף עצמו כך, מה נעשה אנחנו איזובי קיר מלאים פשעים ועוונות מנעורינו, הלא לא יספיק לנו כל מיני צער ויסורים וסיגופים?!

 

השיב לו רס"ג: "אף שידעתי בנפשי שלא עברתי על עבירה כזו חס ושלום שאהיה צריך לזה, אך למדתי דרך זאת מבעל בית אחד שנתאכסנתי אצלו והוא לא היה מכיר בי אם אני בעל תורה או לא וכיבדני כערך הכבוד שעושים לכל אדם מהמוני עם בני ישראל, ואחר כך יצא הקול בעיר שבאתי לשם ונתאספו כל בני העיר לכבודי כדרך אנשי ישראל שכבוד תלמיד חכם יקר בעיניהם וכולם מכבדים אותי ומספרים בשבחי ומשמשים אותי מאוד וכשראה בעל הבית את המעשה החל לכבדני בכבוד גדול ונורא מאד ולעשות כל מיני יקר וגדולה כפי השגת ידו ויותר, וכשרציתי לצאת לדרך וכל בני הקהילה עומדים ללוותני נפל בעל הבית לפני רגלי ובכה והתחנן אלי: "ימחול נא לי כבוד תורתו על כבודו" תמהתי, הלא כל הכבוד הזה עשית לי מאשר היה בידך ובכחך לעשות ואיך היית יכול עוד לכבדני. השיב בעל הבית: "מפייס אני את הרב על השעה הראשונה שלא הייתי יודע במעלת גדולתך ולא כיבדתיך בכבוד הראוי רק כפי שמכבדים שאר אנשים, על זה אני נופל לפני רגלי אדוני ומבקש מלפניו, יסלח אדוני לעבדו על מעט הכבוד שעשיתי לו שלא ידעתי אז גדולת רבינו". סיים רס"ג: "ואם בכבוד בשר ודם נפל לפני בבכי ובתחנונים שאסלח לו על העבר, כל שכן בגדולת יוצר בראשית אשר עתה נתרבתה הדעת וההכרה אצלי ביותר ויותר ועתה גדלה עבודתי ויראתי ואהבתי אליו ביתר שאת לפי ערך גדולת ההכרה בו ועל העבר אני מתחנן ומבקש מלפניו ומסגף עצמי בסיגופים אלה שימחול לי על מיעוט עבודתי וקטנות יראתי ואהבתי בימים שעברו, ולא זו בלבד בכלליות, אלא בכל יום ויום אני מכיר יותר בגדולתו לפי שכלי ועבודה רבה נוספת אלי בכל עת ובכל יום אני מתחרט ועושה תשובה על יום אתמול כי עבר במיעוט הכבוד הראוי לפי אשר ידעתי ביום זה"

עבור לתוכן העמוד