מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
עצות הרב
תרום והיה שותף
הרשם לניוזלטר
ספרי הרב
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

ר' דוב בעריש (ב"ר אברהמל'ה) מביאלא

רבו של ר' יחיאל מאלכסנדר בעל ה'ישמח ישראל'. תלמידו המובהק של ה"רבי השותק", ר' מנחם מנדל מוורקי. פעם אחת דיבר ר' דוב בעריש עם רב גדול למדן מפורסם והרבי מביאלא אמר לו מאמר אחד מרמ"מ מווארקי זי"ע. הוא ביאר את דברי רבו בהרבה אופנים והכניס בדבריו הקדושים פירושים וכוונות שונות. שאל אותו הרב הגדול הנ"ל בלשון תימה: "וכי לכל זה כיון הרבי מוורקי בדבריו הקצרים?" והשיב לו הרבי מביאלא: "שוטה! עוד כהנה וכהנה!"

 

הרבי הזקן מאלכסנדר זי"ע, שיבר פעם אחת כלי יקר מאוד ואמר ששבר הכלי לפי שר' דוב בעריש מביאלא עשה זיווג באותו היום בעולמות העליונים ובחתונה משברין כלי.

 

פעם אחת כשישב הצדיק ר' דוב בעריש מביאלא בסעודת ראש חודש קודם נשיאותו זמן רב, הפצירו בו שרוצים לשמוע ממנו דברי תורה, והשיב להם שלא הכין את עצמו לזה.

השיבו לו כי מי שתורתו אומנותו לא צריך לחשוש כלל. והשיב: "אם כן אנסה, נראה איזה ספר זה שמונח לא רחוק מכאן, יקחו נא אותו אלי".

והיה הספר ההוא גמרא בבא מציעא ופתח ר' דוב בעריש את הגמ', והיה כאשר פתח והעיף עיניו בו מיד אמר: "יש לי מה לאמר מענייני דיומא מכאן.

פתח ואמר דהנה כתיב בפרשת פנחס במוסף של ראש חודש ושעיר עיזים אחד לחטאת לה' וכו', ודרשו חז"ל: "אמר הקב"ה הביאו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח", ולכאורה היתה ראויה הלבנה לזה המיעוט על שקיטרגה ואמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחר?! אעפ"כ י"ל שהדעת נוטה לצד הלבנה, מטעם ששניים אוחזים בטלית זה אומר כולה שלי וזה אומר חצי שלי, זה שאומר כולה שלי נוטל ארבעה חלקים וזה שאומר חצי שלי נוטל רביע, והיה צריך לפי זה להרבות אורה של הלבנה על שהיא תובעת הכתר כולו ושהשמש תהיה קטנה ממנה על ששתקה - וכהודאה דמיא שהסכימה שיהיה שני מלכים וישתמשו בכתר אחד, חצי לה וחצי לה. על כן הירבה את הכוכבים להפיס דעתה ועוד נוסף לזה שלא נח ולא שקט עד שציוה הביאו עלי כפרה". ('הילולא דצדיקיא' קנד)

 

עבור לתוכן העמוד