מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

לימוד ליל שבועות

מנהג ישראל הקדושים ללמוד בליל שבועות במשך כל הלילה עד אור הבוקר, כמבואר בזוהר הק' (פר' אמור צח, א) "חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, והיו עוסקים בתורה, ואומרים: באו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני עולמות", וכן מבואר בזוהר הק' (הקדמת בראשית ח, א) "כל אלו שמתקנים את התיקון בלילה הזאת ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזכרונות, והקב"ה מברך אותם בשבעים ברכות וכתרים של העולם העליון".

 

וכתב האריז"ל בשער הכוונות (דרושי חג השבועות דרוש א): "ודע כי כל מי שלא ישן בלילה הזאת כלל אפילו רגע אחד, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה, מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק בשנה ההיא... ולא עוד אלא שהוראת חיי האדם בשנה ההיא תלוייה בענין זה, כי אם לא ישן כלל וודאי שלא ימות בשנה ההיא ודי בזה".

 

מדבריו הקדושים ילמד כל אדם עד כמה ראוי להשתדל בכל הכח לבוא ללימוד של אותו לילה קדוש ולהתאמץ שלא להירדם כלל במשך כל הלילה, ואם האדם מרגיש עייף מיד יעמוד, ירחץ את פניו במים קרים, ישתה משקה חם וכו' וכו' ובלבד שיצליח להעביר ממנו את חבלי השינה, כיון שכל גורל חייו במשך השנה שאחרי כן תלוי במידת ערנותו בלילה הזה.

 

ונכון ללמוד דוקא את סדר הלימוד (שנדפס בספר קריאי מועד) המתוקן על פי דברי הזוהר הק' והמקובלים, ואין לשנות מכך וללמוד כל הלילה גמרא וכיו"ב בשום אופן, כי יש סוד גדול בלימוד סדר זה דוקא כמו שכתב מרן החיד"א (בספרו לב דוד פל"א), וכן כתב מרן הבן איש חי (הלכות ש"א פר' במדבר אות ג): "ויזהרו ללמוד כל סדר הלימוד של זאת הלילה בחשק גדול ובשמחה רבה והתלהבות הלב, כי הלימוד המתוקן לזאת הלילה עושה פרי גדול למעלה, וממשיך לנפש האדם קדושה וטהרה".

 

האדם בליל שבועות דומה לבעל חנות שמזמין סחורה לחנותו. כדי שהחנות תהיה מליאה ממגוון מוצרים עליו להזמין סוגים שונים של מוצרים. אך אם לא יזמין אלא מוצר אחד בלבד, זה כל מה שיהיה בחנותו, כי הכל תלוי בהזמנה.

 

וכמו כן האדם בליל שבועות, מכל חלק מסוים בתורה שהוא לומד במשך הלילה, הוא מזמין שפע לשנה שאחר כך, ואם ילמד רק גמרא, זה מה שיפתח לו בשנה שאחר כך ותו לא, אך אם ילמד את סדר הלימוד המתוקן אשר הוא כולל בתוכו תורה, נביאים, כתובים, תרי"ג מצוות, מדרשי חז"ל, סתרי תורה וכו' - מעט מכל דבר, בזה הוא מזמין לעצמו שלל 'סחורה' רוחנית למשך כל השנה שאחרי כן.

 

ובכדי להראות את גודל מעלת הלימוד בלילה הזה, ועד כמה חביב הוא לפני הקב"ה, מביא השל"ה הק' (מסכת שבועות פר' נר מצוה אות ה) מעשה נורא ונפלא שארע עם מרן ר' יוסף קארו זיע"א שישב הוא וחבריו הק' ולמדו בליל שבועות ללא הפסקה וללא תרדמה, וזכו שהופיעה רוח הקודש בבית מדרשם, ושמעו את השכינה מדברת אליהם מפיו של מרן בנעימות רבה ובקול חזק, וכך היא אמרה להם:

"שמעו ידידי המהדרים מן המהדרים, ידידי אהובי, שלום לכם, אשריכם ואשרי יולדתכם, אשריכם בעולם הזה אשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשיכם לעטרני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת בעפר חובקת אשפתות, ועתה החזרתם עטרה ליושנה.

 

התחזקו ידידי, התאמצו אהובי, שמחו ועלצו. ודעו כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מהיכלא דמלכא, וקול תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקב"ה ובקע כמה אווירים וכמה רקיעים עד שעלה, ומלאכים שתקו, ושרפים דממו, והחיות עמדו, וכל צבא מעלה להקב"ה שומעים את קולכם.

 

ואשריכם ואשרי יולדתיכם ידידי אשר נדדתם שינה מעיניכם, ועל ידיכם נתעלתי הלילה הזה, ועל ידי החברים אשר בעיר הגדולה עיר ואם בישראל. ואין אתם כאותם השוכבים על מטות שן שינה שהיא אחד משישים במיתה, וסרוחים על ערסותם, ואתם נדבקתם בה' והוא שמח בכם.

 

לכן בניי התחזקו ואמצו ועלצו באהבתי בתורתי ביראתי. ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות מהצער אשר אני שרויה בו, לא היתה נכנסת שמחה בלבבכם, ולא שחוק בפיכם, בזוכריכם כי בסבתכם אני מושלכת בעפר, לכן חזקו ואמצו ועלצו בני ידידי המהדרים ואל תפסיקו הלימוד, כי חוט של חסד משוך עליכם ותורתכם ערבה לפני הקב"ה".

 

ואחר שסיימו ללמוד את הלימוד של הלילה, מיד יתפללו תפילת שחרית ומוסף בהתלהבות ובזריזות, כדי שלא תחטוף אותם שינה באמצע ויבואו לידי טעות. ויש להתאמץ ביותר בתפילות אלו כיון שבהן האדם קוצר את פרי עבודתו במשך חמישים יום של ספירת העומר, כי הכל הולך אחר החיתום (ראה בן איש חי שם אות ה), ובזכות זה תעלה עבודתינו לרצון לפני ה'.

 

ולאחר מנוחה קצרה וסעודת החג, מנהגנו להתאסף יחדיו בבית הכנסת ולקרוא בציבור את כל ספר התהלים ללא הפסק, לכבוד דוד המלך ע"ה שיום שבועות הוא יום הילולתו.

באופן כללי קריאת ספר התהלים כולו ללא הפסק מסוגלת ביותר להמתיק את כל הדינים, וכפי שרמז זאת מרן אור שבעת הימים הבעל שם טוב הק' (שגם יום הילולתו חל בחג שבועות) במה שנאמר: "מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהלתו" (תהלים קו, ב), כלומר מי מסוגל למלול ולשבר את הגבורות והדינים, מי שזוכה לקרוא את כל ספר התהלים בלא הפסק. ואם כן הדבר בכל השנה, קל וחומר ביום הילולתו של דוד המלך, שיש כח עצום בקריאת התהלים כולו ללא הפסק לפעול לאדם ישועות גדולות ועצומות בכל המצטרך לו בגשמיות וברוחניות.

עבור לתוכן העמוד