מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - תספורת לכבוד שבת קודש

שאלה:האם צריך להסתפר לכבוד שבת קודש?

 

תשובה:גם מכבוד שבת להסתפר קודם שבת, ובפרט אם רבו שערות ראשו שאין לו להשהותם עוד, כי ריבוי השערות בראש אינו מוסיף קדושה לאדם, ודורשי רשומות המליצו על זה את הפסוק שכתב דוד מלך ישראל בתהילים, "קדקד שער מתהלך באשמיו". עוד רמזו דרך צחות "ויאמר לקוצרים ה' עמכם", ולכן, מפעם לפעם כי ירבה שער ראשו, יגזזנו. גם שריבוי שער מגודל מגרה בו באדם יצר הרע, וכמו שכתב רש"י בשם חז"ל הקדושים גבי יוסף הצדיק (בראשית ל"ט-ו') וז"ל רש"י: ויהי יוסף יפה תואר, כיון שראה עצמו מושל התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, אמר לו הקדוש-ברוך-הוא אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את הדוב, מיד ותשא אשת אדוניו וכו'. ועוד אמרו חז"ל כיון שהאדם מסלסל בשערו וכו' יצר הרע אומר שלי הוא, רחמנא לישזבן. ישמע חכם ויוסף לקח. וכן אמרו בגמרא הקדושה מסכת נדרים (דף ט' ע"ב) לגבי שמעון הצדיק, שהיה כהן גדול בזמן בית שני, ואמר, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא, אלא אחד, פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום וראיתיו שהוא יפה עיניים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים, אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את שערך זה הנאה? אמר לי רועה הייתי לאבא בעירי, הלכתי למלאת מים מן המעין ונסתכלתי בבבואה שלי, ופחז עלי יצרי ובקש לטורדני מן העולם, אמרתי לו, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך במי שהוא עתיד להיות רמה ותולעה, העבודה שאגלחך לשמים. מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו אמרתי לו בני כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב אומר איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה'.

עבור לתוכן העמוד