מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - מלבושי שבת קודש

מעלת בגדי שבת גדולה ונשגבה מאד, וכמבואר לקמן [בסימן רס"ב] ואשרי אדם שזהיר לייחד לעצמו בגדים שיהיו מיוחדים לשבת קודש, שאינו משתמש בהם בימות החול כלל. ושמעתי ממרן אאמו"ר רבינו יורם מיכאל אברג'ל שליט"א שאמר בשם גאון עוזנו מרן החיד"א הקדוש זכור לטוב, שאדם שמייחד בגדים לשבת, ואינו לובשם בחול כלל אלא רק בשבת, ובמוצאי שבת מיד אחר סעודה רביעית של מוצאי שבת קודש, מחליפם בבגדים אחרים, זה האיש זוכה שמלאך קדוש [זהריא"ל] שורה על אותם בגדים. וכתב מרן הבן איש חי הקדוש זלה"ה באוצרות חיים (שבת א') שלפי המלבושים שלובש האדם בשבת, כן יכינו לו מלבושים לעולם הבא. צא וראה גודל מעלת בגדי שבת קודש.

עבור לתוכן העמוד