מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמב' - עונג שבת - רחיצה לכבוד שבת קודש

מצוה לרחוץ גופו ביום שישי ערב שבת קודש לכבוד שבת, ולכתחילה נכון להתרחץ במים חמים לכבוד שבת קודש, והזהיר לרחוץ כראוי לכבוד שבת קודש שכרו מרובה, וצריך כל אדם לעורר ולזרז בדרכי נועם וחביבות את בני ביתו להקדים הרחיצה זמן מה לפני שבת כדי שיוכלו לקבל את השבת בישוב הדעת ובשלוות הנפש ובשמחה. ויש מהדרים תיכף אחר הרחיצה ללבוש את בגדי השבת. ועל כל פנים צריך להזהר שלא לאחר את הרחיצה ושאר ההכנות לשבת קודש עד לשעה מאוחרת כדי שלא להכנס לכמה ספיקות ח"ו בענייני שבת, ובפרט בימות החורף שהיום קצר והמלאכה מרובה, שהזהיר לכלכל צעדיו בתבונה ובזמן, אשריו ואשרי חלקו ותבוא עליו ברכת טוב. וראה עוד בשבת המלכה חלק שלישי סימן ר"ס.

כשרוחץ ביום שישי לכבוד שבת קודש, על דרך הסוד יש לרחוץ במים חמים דוקא, וכמה טעמים נאמרו בזה על דרך הסוד, ועל כן גם מי שרגיל בימות הקיץ לרחוץ במים צוננין, מכל מקום ביום שישי ירחץ לכבוד שבת במים חמים דוקא, ולא יהיו חמים מאוד, אלא כדרך מים חמים שרגילים העולם להתרחץ בהם. ומכל מקום אם לא מצא מים חמים לא בשביל כך יבטל את הרחיצה אלא ירחץ בהם והשם ברחמיו לא ימנע טוב להולכים בתמים.

עבור לתוכן העמוד