מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - מניעת צער בשבת

ומכבוד ועונג שבת יבואר להלן בהמשך דברינו בס"ד לקמן סימן רמ"ח, שלא יפליג אדם בספינה שלשה ימים קודם השבת שמא מחמת ההפלגה בים לא יחוש בטוב ויבטל חלילה מעונג שבת. ורק אם הים לא משפיע עליו ואינו מפריע לו כגון שרגיל בהפלגה, יש להתיר. ובמה דברים אמורים? במפליג לדבר הרשות, אבל במפליג לדבר מצוה מותר בכל אופן, גם אם הים מפריע לו. ופוסק עם הקברניט שישבות. ואם אחר כך לא שבת אין בכך כלום. ולהפליג ממקום למקום קרוב מאוד מותר אפילו ביום שישי ערב שבת קודש, כל שיודע שיוכל להגיע קודם שבת. וכן יספיק לרדת מהאוניה קודם שבת. ועיין שם כיצד ינהג אם צוות הספינה יהודים.

עבור לתוכן העמוד