מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - בדיקת הכיסים לפני שבת

מצוה למשמש בבגדיו ביום שישי ערב שבת סמוך לחשיכה, כדי שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת. וכמבואר בגמרא הקדושה שבת דף י"ב ע"א. וכן כתב המאירי על הגמרא שם, יהא אדם זריז למשמש בכליו ערב שבת, שמתוך כך ישמר מכמה שגגות. וכן העלה מרן הקדוש בשולחנו הטהור שולחן ערוך להלן (סימן רנב סעיף ז'), מצוה למשמש אדם בכליו בערב שבת סמוך לחשיכה שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת. וכן העלה בספר תהלה לדוד (סימן רנב אות ט"ז) את דברי הברייתא, חנניא אומר חייב אדם למשמש בבגדו בערב שבת עם חשיכה. ושכן כתב הרמב"ם זלה"ה בהלכות שבת (פרק י"ט הלכה כ"ו). וכן מבואר בספר חמדת ימים – מאמרי שבת קדש (פרק י') שמצוה לאדם בכל פעם שיוצא מביתו לרשות הרבים או כרמלית בשבת למשמש בכליו שלא יהיה בהם דבר שאסור לצאת בו בשבת. יעו"ש. ואין חילוק בזה בין איש לאשה, וכן העלה הרב כף החיים [אות פ"ג], ולכן הגם שלפי רוב השיטות אין לנו רשות הרבים בזמן הזה מן התורה, בכל זאת צריך למשמש בכיסים שמא יש בהם דבר מוקצה ואזי אסור בטלטול אפילו ברשות היחיד.

עבור לתוכן העמוד