מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - דין מאכל שבישלו בשבת לאוכלו במוצ"ש

שאלה: מי שהיה מוזמן לשמחה משפחתית שנערכה במוצאי שבת קודש באולם שמחות, והתברר שחלק מהמאכלים הוכנו על ידי עובדי האולם "בשבת", ה' יצילנו. האם מותר לאכול מהמאכלים ההם באירוע הנערך במוצאי שבת או לא? וכמו כן האם מותר לאכול במוצאי שבת במסעדה כשרה, שהתברר שקיים חשש שהכינו את האוכל בשבת?

 

תשובה: הגם שבוודאי הדבר חמור מאוד להכין בשבת כל הכנה באולם לצורך אירוע שייערך במוצאי שבת, ואם בישלו שם, גם עברו על איסורי תורה ממש, ה' ישמור ויציל, מכל מקום לענין המאכלים אם מותר לאוכלם במוצאי שבת אחר שהתברר שהתבשלו בשבת, וכמו כן מסעדה, שהמוצרים שבה כשרים, אלא שהתברר שהתבשלו בשבת ה' יצילנו, נחלקו בזה רבותינו הפוסקים, כיון שיש אומרים שכל ההיתר לאכול במוצאי שבת דבר שהתבשל בשבת באיסור, זה רק באפן אקראי, אבל מקום שתמיד מכינים בו אוכל בשבת הרי יש שם איסור כללי על המאכלים ששם.

 

אולם להלכה, דעת מרן השולחן ערוך שבכל אופן המאכלים בעצמם לא נאסרו במוצאי שבת ומותר לאוכלם. ולכן אף על פי שהאדם מצד עצמו רשאי לגדור גדרים ולא לאכול דברים שהוכנו נגד רצון ה' יתברך, והנזהר בזה מתוך יראת ה' יתברך היוקדת בלבו אשריו ואשרי חלקו, אשרי יולדתו, צינה וסוחרה עמו, מכל מקום מעיקר הדין המאכלים לא נאסרו לעולם, אלא רק על אותם שבישלו בעצמם, ולא נאסרו על האורחים, וכמבואר.

עבור לתוכן העמוד