מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - דין מאכל שהביאו אותו בשבת קודש

שאלה: חיילי הצבא שהובא להם אוכל בשבת קודש בכלי רכב, האם מותר להם לאכול בשבת את האוכל ההוא, או שמא הואיל והובא בשבת, אסור לאכול את האוכל הלזה בשבת? וכמו כן, קידוש שנעשה בבית הכנסת לכבוד שבת חתן, ומוצרי המאכל שהובאו לקידוש כשרים למהדרין, אלא שיש מהם מאכלים שהובאו בשבת באיסור חילול שבת על ידי אחד הקרובים, ישמרנו ה' ויצילנו, אם מותר לאכול מאותם מוצרים.

 

תשובה: חיילי הצבא שהובא להם אוכל בשבת, הנה, אם מדובר חס ושלום בשעת חירום, כגון במלחמה, בוודאי שגם לכתחילה מותר להביא להם את האוכל בשבת, שהרי פיקוח נפש דוחה שבת. אולם אפילו אם לא מדובר בשעת חירום אלא בימים כתיקנן, וצריכים היו לדאוג להביא להם את האוכל לפני שבת קודש, בכל זאת אם טעו או עברו, והביאו להם את האוכל בשבת קודש, הגם ששגו ברואה ועשו דבר שאסור לעשותו, מכל מקום האוכל עצמו מותר באכילה אפילו בשבת הואיל ולא נעשה בגופו של האוכל שום איסור, אלא רק הובא ממקום למקום.

 

וקידוש שנערך בשבת קודש בבית הכנסת אחר התפילה לרגל שבת חתן וכד', והתברר שהאוכל הובא בשבת באיסור, הגם שמעיקר ההלכה המקל לאכול מהמאכל ההוא בשבת בדיעבד גמור, יש לו על מה לסמוך, משום שלא נעשה שינוי בגוף האוכל, מכל מקום האיש הירא את ה', ונזהר מאד שלא לאכול ממאכלים כאלו, אף על פי שאינם אסורים מעיקר ההלכה, אלא מקנאתו לה' יתברך ולכבודה של שבת קודשינו ותפארתנו, משוש לבנו, אשריו ואשרי חלקו, וכבר אמרו חכמינו הקדושים זכורים לטוב, אלמלא משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים. ובכל מקום יתנהג בחכמה לפי העניין והזמן, לקדש שם שמים, ויהיו כל מעשינו לשם שמים.

 

וכמו כן, סעודת יום טוב כדת וכהלכה, שבאמצע הסעודה הגיע אורח שלעת עתה אינו יודע את הדרך הנכונה, עד יערה עליו ה' ברחמיו רוח טהרה ממרומים, וזה האורח הביא עמו בקבוק יין ביום טוב בכלי רכב, מעיקר ההלכה המיקל לשתות מהיין ההוא ביום טוב, יש לו על מה לסמוך, שהרי לא נעשה שינוי בגוף היין, אלא רק בהבאה שהובא ביום טוב, אלא שעל כל פנים, המחמיר בזה ממידת חסידות תבוא עליו ברכה, ובפרט כדי לשמור על גדרי הקדושה וההלכה. ובוודאי שיש ללמד דעת לכל הקרובים הבאים בכלי רכב, לבוא מערב יום טוב. אולם כאמור בכל מקום ינהג האדם בחכמה ובתבונה כיצד לקדש שם שמים מתוך קדושה וטהרה ודרכי שלום, כי תורתינו הקדושה דרכיה דרכי נועם, לקרב את לבבות אחינו בית ישראל לאבינו שבשמים.

ועל זה הדרך, מקרר ששכחו לכבות את המנורה שבתוכו ביום שישי, והדבר ידוע שבפתיחת המקרר המנורה תדלק, אסור לפתוח את המקרר בשבת על ידי יהודי, [ויש פעמים שיכולים בזהירות להכניס סכין בצד המקרר בין הגומי שבדלת, לבין גוף המקרר, ובכך להחזיק את הכפתור שהמנורה תישאר כבויה גם בפתיחת המקרר, ובזה מותר לפותחו גם בשבת, כך יעץ הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זלה"ה]. מכל מקום אם עבר ופתח את המקרר בשבת באופן האסור, והאור נדלק, בכל זאת האוכל שבתך המקרר, מותר באכילה גם בשבת עצמה, משום שבגוף האוכל עצמו לא נעשה שום שינוי.  

עבור לתוכן העמוד