מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - החזרת תבשיל שהתבשל שליש בישולו בשבת לפלאטה

שאלה: תבשיל שהתבשל קודם השבת רק חצי בישול או שליש בישול, והורידו אותו מעל הפלאטה, ובעיצומה של השבת, חזרו והניחו את התבשיל הנזכר על הפלאטה, עד שסיים את בישולו ונעשה בשל כל צורכו, האם מותר לאכול מתבשיל זה בשבת?

 

תשובה: תחילה יש לבאר שתבשיל שעדיין לא התבשל כל צורכו, אם הורידו אותו מעל גבי הפלאטה, אסור להחזירו "בשבת" לפלאטה, משום שבכך הוא עושה מעשה בשבת לגמור את בישולו בשבת ואסור, ורק כאשר הניחו את התבשיל על הפלאטה קודם כניסת השבת, מותר להשאיר אותו על הפלאטה שימשיך להתבשל בתוך השבת.

 

ומכל מקום, אם טעו או עברו ולקחו את התבשיל שהתבשל מלפני כניסת שבת חצי בישול או שליש בישול, והסירו אותו מעל הפלאטה, וחזרו ונתנו אותו על הפלאטה בעיצומה של שבת קודש, עד שנעשה התבשיל ההוא מבושל כל צורכו, הגם שהיה אסור לעשות מעשה זה בשבת, מכל מקום התבשיל מותר באכילה גם בשבת בעצמה.

והטעם, שכלל גדול בידינו בהלכות שבת, כל הלכה שנחלקו בה רבותינו הפוסקים אם מותר לעשותה בשבת או לא, הגם שנפסקה הלכה כדעת האוסרים, בכל זאת אם עבר ועשאה בשבת, מותר ליהנות ממנה בשבת, שהואיל ומה שנעשה בשבת באיסור, אסור מדרבנן עד אחר השבת, הרי זה ספק דרבנן, וספיקא דרבנן לקולא. ולפי זה, הואיל ונחלקו רבותינו הפוסקים מהו שיעור הבישול המינימאלי, שכבר התבשיל יהיה נקרא מבושל, ויש אומרים שאם התבשל כשיעור בן דרוסאי, שהוא כשליש בישול או כחצי בישול, הרי זה נחשב מבושל, ואין איסור להניחו בשבת על הפלאטה, אף על פי שאין הלכה כך, מכל מקום בדיעבד שעשה כך, התבשיל מותר בשבת קודש.

עבור לתוכן העמוד