מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן שי"ח - דין המבשל בשבת - החזרת דבר לח

שאלה: האם מותר בשבת קודש לקחת מרק קר או חלב קר, שכבר התבשלו קודם השבת, ולהניח אותם על הפלאטה החשמלית או על הפלאטה שעל גבי האש, ולעמוד ליד סיר המרק או החלב, כדי להשגיח עליהם שעוד קודם שיגיעו לחום שהיד סולדת בו, יסירו אותם מעל גבי הפלאטה, או לא.

 

וכיוצא בזה, האם אפשר לעשות כך גם במים קרים מהברז, דהיינו לקחת מים מהברז, שלא התחממו קודם השבת, ולהניחם על גבי הפלאטה, ולעמוד בסמוך אליהם להשגיח עליהם שעוד קודם שיגיעו לחום שהיד סולדת בו יסירו אותם מעל גבי הפלאטה?

 

תשובה: מרק שכבר התבשל קודם השבת והתקרר, וכן חלב שהורתח במפעל והתקרר, מותר בשבת להניחם על גבי פלאטה חשמלית אם עומד שם להשגיח עליהם שלא יגיעו לחום שהיד סולדת בו. וכמו כן מים שהורתחו קודם השבת, והתקררו, מותר לחזור ולהניחם על גבי הפלאטה בשבת אם עומד שם להשגיח שלא יגיעו לחום שהיד סולדת בו.

 

שהואיל ודעת רבים מהפוסקים שגם במשקין מבושלים יש את הכלל "שאין בישול אחר בישול", הרי שגם אם יטעה וישכח את המרק על גבי הפלאטה, ויגיע לחום שהיד סולדת בו או שירתח ממש, בדיעבד לכל הפחות יש לו על מי לסמוך. ולכתחילה נכון להשתמש בהיתר זה דוקא לצורך ילדים קטנים, או לצורך אדם שאינו חש בטוב כל כך.

 

אולם, מים קרים מהברז, שלא התבשלו קודם השבת, אין להניחם על גבי הפלאטה בשבת, אפילו אם הוא עומד שם להשגיח שהמים לא יגיעו לחום שהיד סולדת בו, בכל זאת אסור.

 

משום שחוששים בכל זאת שמא ילך רגע אחד לעניין כל שהוא, וישכח את המים על גבי הפלאטה עד שיתחממו מאוד, ונמצא שחס ושלום בישול בשבת בשוגג, ולכן מעיקרא אסור להניח בשבת קיתון של מים קרים מהברז על גבי הפלאטה, גם אם בדעתו שהם ישהו שם מעט.

 

ומכל מקום אם שגג והניח מים ושאר מקין על גבי מיחם או פלאטה, כדי להפשירם, ובטרם שהגיעו לחום שהיד סולדת בו, נטלם משם כשהם פושרים, מותר לו לשתותם, כיון שזה דיעבד, ולא הגיע לכלל איסור תורה, שבכל מקום שיש פוסקים שמתירים לכתחילה, אין לאסור בדיעבד, כיון שמעשה שבת אינם אסורים אלא מדרבנן, כמו שקיימא לן (בכתובות לד). היא קודש ואין מעשיה קודש, לכן בדיעבד מותר.

עבור לתוכן העמוד