מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הלכות חנוכה - מהו חנוכה?

שאלה: מהו חנוכה, ועל שם מה תיקנו חכמינו הקדושים להדליק בו נרות שמנה ימים?

 

תשובה: כתב הרמב"ם, בימי בית המקדש השני, גזרו מלכי יון הרשעים גזרות על ישראל ובטלו דתם, ולא הניחו אותם לעסוק בתורה הקדושה ובקיום המצוות, ופשטו ידיהם בממונם ובבנותיהם, ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות, וטמאו הטהרות, וצר להם לישראל מאד מפניהם, ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלהי אבותינו והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים, והרגום, והושיעו את ישראל מידם, והנצחון היה שלא בדרך הטבע כי החשמונאים עם חבורת החסידים היו מעטים מאד, ואילו אנטיוכוס הרשע בא עליהם בעם רב, ובפילים הרבה, וברכב ופרשים, אך השם יתברך החפץ בעמו ישראל, מסר גבורים ביד חלשים, ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים, ואותם הערב רב הזדים שהיו נראים שהם מישראל והסתפחו לאנטיוכוס גם כן נהרגו ונמסרו ביד עוסקי התורה, ואז התגדל והתקדש שם שמים בעולם, ואור התורה הופיע בעצם טהרתה, ושם ישראל נתגדל בעמים, והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה המלכות לעם ישראל למשך יותר ממאתים שנה עד החורבן השני.

 

וכשגברו עם ישראל על אויביהם הרשעים ואיבדום, ביום חמשה ועשרים לחדש כסלו קרא זה הנס. ונכנסו הכהנים להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא רק פך שמן אחד, שגם אותו מצאו בדרך נס ופלא, אולם לא היה בו להדליק אלא רק ליום אחד בלבד, ועשה השם יתברך נס על נס ופלא על פלא, והדליקו ממנו נרות המערכה שמונה ימים, עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור.

 

ומפני זה תיקנו חכמים שבאותו הדור, שיהיו שמונת הימים האלו שתחילתן מליל כ"ה בכסלו ימי שמחה והלל, ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי הבתים או בחלונות בכל לילה ולילה משמונת הלילות, כדי להראות ולגלות הנס, וימים אלו הן הנקראין חנוכה, והדלקת הנרות בהן מצוה מדברי סופרים כקריאת המגילה.

עבור לתוכן העמוד