מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הלכות חנוכה - מקור השם חנוכה.

שאלה: למה נקרא חג החנוכה בשם "חנוכה"?

 

תשובה: שמונת הימים שתחילתם בכ"ה בכסלו נקראים "חנוכה" (רמב"ם הלכות חנוכה פרק ג הלכה ג).  הטעם: על שם חנוכת המזבח, שכן לאחר שהיונים טימאו את המזבח ואסרוהו, בני חשמונאי היו צריכים לגנוז את אבניו ולבנותו מחדש (או"ז ח"ב סימן שכא; מהרש"א שבת כא, א). והביאו מרן אאמו"רר בינו יורם מיכאל אברג'ל שליט"א.

 

טעם נוסף: על שם חנוכת כלי השרת, שכן לאחר שהיונים טימאו את הכלים ואסרום, בני חשמונאי היו צריכים להתיך את כל הכלים ולעשותם מחדש (אבי הנחל סוף דרוש יב).

 

טעם נוסף: על שם חנוכת בית המקדש, שכן לאחר שהיונים טימאו את ההיכל ואת העזרות, בני חשמונאי היו צריכים לטהר את בית המקדש ולחונכו מחדש (שבלי הלקט סימן קעד).

 

טעם נוסף: משום שמלאכת המשכן הושלמה בכ"ה בכסלו, והיה המשכן מוכן לחנוכתו (א"ר סימן תרע ס"ק יז). אך השם יתברך שמר את זה לראש חודש ניסן לכבוד יצחק אבינו ע"ה.

 

טעם נוסף: המילה "חנוכה" היא נוטריקון: חנו כ"ה, כלומר שביום כ"ה בכסלו חנו (זכו למנוחה) מאויביהם (מחזור ויטרי סימן רלט; הפרדס עמוד רמג; ארחות חיים הלכות חנוכה; כלבו סימן מד), או על שם שביום כ"ה בכסלו חנו ולא יצאו יותר למלחמה (לבוש סימן תרע; פר"ח שם; ברכ"י שם), או על שם שחונים ממלאכה, שכן נוהגים שלא לעשות מלאכה בשעה שהנרות דולקים (ב"ח שם).

 

טעם נוסף: משמעות המילה "חנוכה" היא: חנינה בכ"ה, שכן ביום כ"ה בכסלו עם ישראל מצאו חנינה (מחזור ויטרי שם; פרדס שם).

 

טעם נוסף: לפי שביום כ"ה בכסלו חנתה שכינה על ישראל (יסוד ושורש העבודה שער יב פ"א בכוונת תקוני הזוהר תקונא יג).

 

טעם נוסף: המילה חנוכה היא ראשי תיבות: ח' נ'רות ו'הלכה כ'בית ה'לל3 (אבודרהם הלכות חנוכה).

 

טעם נוסף: על שם חינוך ההיכל ביום כה בכסלו בימי חגי הנביא, כמובא בנבואת חגי (ב, יח), שבכ"ד בכסלו הוסד, ולמחרת חנכוהו בהקרבת קרבנות ובהדלקת נרות (מור וקציעה סימן תרע). והובא כל זה בספר מנהגי החגים.

עבור לתוכן העמוד