מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מאפים שנאפו על ידי גוי אם יש בהם איסור בישול גוי

5/06/2016

יט. והגם שהתירו חכמים לאכול לחם שגויים אפו במאפייה, מכל מקום אסרו חכמים לאכול את הלחם של הגויים שנאפה בבית, והטעם משום שהלחם שנאפה בבית הוא יכול לקרב את הדעות בין האנשים, וכדי שלא יבואו לידי איסור חתנות אסרוהו חכמים. ואולם אם היהודי עשה בעצמו דבר קטן באפיית הלחם הזה, כגון שהדליק את התנור, או שהיה התנור דולק, והיהודי הוסיף שם חתיכת עץ או קיסם כדי להגביה את מידת חום האש ולו במעט או שהגביה את חום התנור קצת, מותר לאכול את הלחם הנאפה שם. [ובמקום שאין פת של פלטר (מאפיה) כלל אלא רק של בעל הבית, יש מקלים בזה בשעת הדחק כמו שהעלנו בסייעתא דשמיא בהלכות בישולי גויים].

אולם לחם שנאפה על ידי גויים בבית, אם נאפה כדי למוכרו, הרי הוא נקרא פת פלטר, ודינו כאילו נאפה במאפייה, ומותר לאוכלו אפילו אם היהודי לא השתתף כלל באפיית הלחם, והמחמיר על עצמו ממידת חסידות בכל לחם שאפאו גוי שלא לאכול ממנו, תבוא עליו ברכה.

עבור לתוכן העמוד