מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

גם המחמיר שלא להוסיף מים רותחים לחמין, אם הוסיפו מותר לאכול את החמין ההוא בשבת

13/07/2016

כה. שאלה: קם בשבת קודש בבוקר, ורואה שתיכף נגמרים המים בסיר החמין, ודרכו להחמיר שלא להוסיף מים מהמיחם לתוך סיר החמין, אם בכל זאת הוסיפו מים מהמיחם לתוך החמין, האם מותר לאכול את החמין ההוא לכתחילה?

 

תשובה: מי שקם בשבת בבוקר וראה שהמים שבסיר החמין נגמרים, או שבליל שבת אחרי סעודה ראשונה הבחין שיש מעט מים בחמין, והוא יודע שכמות מים זו לא תספיק עד שבת בבוקר, נחלקו רבותינו הפוסקים אם מותר לו להוסיף מים חמים מן המיחם לתוך סיר החמין או לא, ומכל מקום המיקלים בזה יש להם על מה שיסמוכו, והנמנעים מזה ממידת חסידות תבוא עליהם ברכה, וכמו שיתבאר בסייעתא דשמיא להלן בעמוד 212 והלאה. ועל כל פנים אם עברו והוסיפו מים רותחים לתוך סיר החמין בשבת, מותר לכתחילה לאכול מהחמין ההוא בשבת. וגם המחמירים שלא להוסיף מים רותחים לתוך החמין בשבת, זה רק לכתחילה, אך בדיעבד שכבר הוסיפו מים רותחים לתוכו, אין להחמיר בזה ומותר לאכול מהחמין. ואין לעורר מחלוקת בעבור זה חס ושלום.

 

והטעם, שהואיל והאיסור ליהנות ממעשה שבת הוא מדרבנן, כל מקום שנחלקו הפוסקים בהלכות שבת אם הדבר מותר או אסור, גם אם נפסקה ההלכה כדעת האוסרים לעשות, מכל מקום אחר שהמעשה כבר נעשה, מותר ליהנות ממנו אפילו בשבת, שספק דרבנן הוא. ולא שחס ושלום מזלזלים בספק איסור דרבנן, שהרי אדרבה, אמרו חכמינו הקדושים "חמורים דברי סופרים יותר מדברי תורה", אלא שחכמינו קבעו שכאשר יש לנו ספק בדבריהם הקדושים הולכים להקל, וזהו "ספק דרבנן לקולא", ומכל מקום לכתחילה טוב לחוש ולצאת ידי כל השיטות, אך בדיעבד שהמעשה כבר נעשה מותר בכל אופן ליהנות ממנו גם בשבת.

עבור לתוכן העמוד