מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אין בישול אחר בישול

20/11/2016

לו. שאלה: מהו ביאור המושג שאמרו חז"ל הקדושים בהלכות בישול "אין בישול אחר בישול".

 

תשובה: הגם שאחר כניסת השבת אסור להניח על גבי האש או על גבי הפלאטה החשמלית שום דבר שאינו מבושל, כדי שיתבשל, מכל מקום תבשיל שכבר התבשל כל צורכו, מותר לחזור ולהניחו על גבי הפלאטה כדי שיתחמם, ואין בזה חשש משום איסור בישול, הואיל והדבר כבר מבושל, ואין איסור בישול בדבר המבושל.

 

ואף על פי שמותר לחזור ולהניח בשבת מאכלים מבושלים כל צורכם כדי שיתחממו, ואין בהם איסור בישול. מכל מקום יש להקפיד להניחם דוקא על פלאטה חשמלית, או על גבי פח המכסה את האש, אך אין להניחם בשבת על גבי אש גלויה לגמרי, משום "מיחזי כמבשל", דהיינו שלא יהיה נראה כמו שמבשל את זה בשבת, כי הרי דרך העולם לבשל תבשילים על גבי אש גלויה. אולם על ידי שמניח את התבשילים שכבר מבושלים כל צורכם על גבי אש מכוסה או על גבי פלאטה חשמלית אין בזה מיחזי כמבשל, הואיל ואין הדרך לבשל על פלאטה חשמלית, ולא על גבי אש מכוסה. וראה בתשובה הבאה אודות תבשיל של מרק.

עבור לתוכן העמוד