מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אם מותר לספרדי לבקש מאשכנזי לעשות בעבורו דבר שהאשכנזים מקילים בו

6/02/2017

שאלה: תבשיל של מרק, שהתקרר בשבת, אך עדיין הוא חם מעט, שכבר מבואר שיש להימנע מלחזור ולחמם את המרק בשבת עד שיגיע לדרגת חום שתהא היד סולדת בו. אולם לדעת אחינו האשכנזים, שפוסקים כרבינו הרמ"א, שכל זמן שנשאר אפילו מעט חום במרק, מותר לחזור ולחמם את המרק בשבת על גבי הפלאטה, עד שתהא היד סולדת בו, האם מותר לספרדי לבקש משכנו האשכנזי שיניח את המרק בעבורו על גבי הפלאטה בשבת, שהרי לשיטתם מותר לחזור ולהניח את המרק כל זמן שהוא חם אפילו קצת מאוד, כמו שפסק רבינו הרמ"א, או שמא הואיל ולדעת מרן השולחן ערוך אין לעשות כן, גם לא יבקש משכנו שיעשה כן?

 

תשובה: נחלקו רבותינו הפוסקים, אם מותר לספרדי לבקש משכנו האשכנזי לחמם בעבורו את המרק שהתקרר, ועדיין נשאר מעט מאד חם, או שמא אין להקל בזה, שהרי בארץ ישראל קיבלנו הוראות מרן השולחן ערוך, ונכון שכל העדות והמנהגים ינהגו כמוהו בארץ ישראל. והמיקל בזה במקום שיש צורך, יש לו על מה שיסמוך, כיון שאחינו האשכנזים סומכים בזה על היתר הרמ"א, ובפרט שיש לצרף את דעת הרמב"ם והרשב"א ור"ן והריטב"א שסוברים שאין בישול אחר בישול גם במרק ובכל משקה.

עבור לתוכן העמוד