מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

אם מותר להוסיף מים לחמין בשבת כדי שלא ישרף

22/05/2017

מז. שאלה: מי שקם בשבת בבוקר וראה שהמים שבסיר החמין נגמרים, או שבליל שבת אחרי סעודה ראשונה של שבת הבחין שיש מעט מים בחמין, והוא חושש שכמות מים זו לא תספיק עד שבת בבוקר, האם מותר להוסיף מים רותחים מהמיחם לתוך החמין בשבת קודש, כדי שהחמין לא ישרף, או שמא יש לחוש בזה לאיסור בישול?

 

תשובה: השכים בשבת בבוקר וראה שהמים שבסיר החמין נגמרים, או שבליל שבת קודש אחרי סעודה ראשונה הבחין שיש מעט מים בחמין, וחושש בדעתו שכמות מים זו לא תספיק עד שבת בבוקר, ורוצה להוסיף מים לתוך סיר החמין בשבת, אם הם מים קרים מהברז, אסור להוסיפם לתוך הסיר, כי בזה הוא מבשל את המים בשבת.

 

אולם אם המים רותחים, שלקח אותם מתוך המיחם ורוצה לשפוך אותם בחמין, נחלקו בזה רבותינו הפוסקים, יש אוסרים, ויש מתירים אפילו לכתחילה, ושניהם נשענים על דקדוק בלשון מרן השולחן ערוך. ולהלכה, מותר להוסיף מים רותחים לתוך סיר החמין בשבת, אפילו לכתחילה. והמחמירים בזה, ממידת חסידות כדי לצאת ידי כל השיטות, תבוא עליהם ברכה.

 

ועל כל פנים, גם המחמירים שלא להוסיף מים רותחים בשבת לתוך סיר החמין, אם כבר עברו והוסיפו מים רותחים לתוך סיר החמין בשבת, מותר לכתחילה לאכול מהחמין ההוא בשבת בשמחה ובטוב לבב, שכל החומרא הזו היא רק לכתחילה, אך בדיעבד שכבר הוסיפו מים רותחים לתוכו, אין להחמיר בזה כלל, ואין לעורר מחלוקת בעבור זה חס ושלום.

 

עיצות טובות לפי כל השיטות לשמור על החמין שלא ישרף

 

ועיצה טובה למי שהרגיש בשבת בבוקר שהמים שבסיר החמין נגמרים, ורוצה לשמור את החמין שלא ישרף, ורוצה להחמיר על עצמו שלא להוסיף מים רותחים, יעשה את העיצה שייעץ מרן השולחן ערוך, שיניח רשת מתכת, או סיר ריק מתחת לסיר החמין, וכך הוא ימעיט את כמות החום המגיעה לסיר, ויצא ידי כל השיטות.

 

עוד עיצה טובה ואפשרית, כאשר רואה בשבת בבוקר שהמים שבסיר החמין נגמרים, יכול להוציא את הסיר מעל גבי הפלאטה, ולהניח אותו על השיש, וסמוך לזמן אכילת החמין, כגון חצי שעה או שעה קודם אכילת החמין, יחזירו אותו להיות מונח על גבי הפלאטה, שהרי הוא נחשב תבשיל יבש, ומותר לחזור ולחמם אותו בשבת, ואפילו אם יש בו קצת רוטב אין בכך כלום, מכיון שרובו יבש, ומותר לחזור ולחמם אותו בשבת, משום שאין בישול אחר בישול.

 

ועיצה טובה יש למי שרוצה להוסיף מים רותחים לתוך סיר החמין, ורוצה לצאת גם ידי המחמירים שלא להוסיף מים לחמין, יעשה באופן הזה, יקח את סיר החמין ויחזיק אותו מתחת לברז של המיחם, צמוד למיחם, באופן שהברז של המיחם יהיה בתוך חלל סיר החמין, ואז הוא בעצמו או אדם אחר יפתחו את ברז המיחם, וייצקו מים רותחים מן המיחם לתוך החמין.

ובאופן הזה הרי הוא מוציא מים רותחים מכלי ראשון, ועוברים ישירות לתוך כלי ראשון אחר בלי ריווח אוויר ביניהם, ובזה נראה בסייעתא דשמיא שיוצא ידי כל השיטות.

 

עוד עיצה טובה למי שרוצה להוסיף מים רותחים לתוך סיר החמין בשבת, ורוצה לצאת גם ידי המחמירים שלא להוסיף מים, יקח מצקת, ויכניס אותה לתוך המיחם של המים הרותחים [שהוא נחשב כלי ראשון], וישהה את המצקת בתוך המים הרותחים למשך חצי דקה או דקה, עד שהמצקת תהיה רותחת בחום של כלי ראשון, ובזה המצקת תהיה נחשבת כלי ראשון, ואז יוציא את המצקת עם המים הרותחים שבתוכה, ויכניס את המצקת לתוך הסיר של החמין, ואז ישפוך את המים לתוך הסיר.

 

כיוצא בדבר אם כבר ביום שישי מבעוד יום, הוא חושש שאולי יגמרו המים בחמין, אך אינו רוצה להוסיף מים מרובים מיום שישי, כדי שהחמין יהיה סמיך ומוצק, מותר לכתחילה למלאות שקית עם מים ביום שישי, ולקשור אותה, ולהניח אותה בתוך סיר החמין, ואם בשבת קודש רואה שחסר מים בחמין, יעשה חור בשקית המים, שגם כך היא כבר בתוך סיר החמין, שהוא כלי ראשון, והמים יצאו מאליהם מהשקית ויהיו בתוך החמין, וזה מותר לכתחילה, גם לדעת המחמירים שלא להוסיף מים בשבת.

עבור לתוכן העמוד