מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
עצות הרב
תרום והיה שותף
הרשם לניוזלטר
ספרי הרב
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

יתגבר כארי

השכמת הבוקר ומעלתה

א. אשרי אדם שזוכה להתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו יתברך, ולהתגבר על אהבת השינה, ולשמוח בה' ובתורתו הקדושה, כי לכך נברא האדם, ולכך ה' יתברך מחזיר לאדם את הנשמה בבוקר בקומו משינתו, ויזכה האדם לעורר בעצמו את השחר, ולא יצטרך שהשחר יעורר אותו. וגם אם יסיתנו יצרו ואומר לו, עדיין לא שבעת משנתך, יתגבר עליו לקום, שיזכה הוא בעצמו לעורר את השחר. וגם בשינתו, ידע לפני מי הוא ישן, וידע שמלך מלכי המלכים הקב"ה חופף עליו, שנאמר "הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם ה'". ולכן יקום מיד בזריזות לעבודת בוראו יתברך ויתעלה. וזכור לטוב עטרת ראשי, אדוני אבי, מקים עולה של תורה בארץ ישראל, שמשחר ילדותו זיכה אותו ה' יתברך להיות הוא מעורר השחר, ולהגות בתורה הקדושה גם קודם התפילה, באהבת השם ואהבת תורתו ומצוותיו. ועם זאת, שדרכו בקודש למסור שיעורי תורה לאחינו בית ישראל היקרים בכל ארץ הקודש, ודרכו היתה לחזור בשעות מאוחרות מאד, ולפעמים היה מגיע בחזרה סמוך לזמן תפילת שחרית, וכל שינתו של אותם לילות היו רק מעט מה שנח קלות בנסיעה, ועם כל זה, לא וויתר על מעלת היקיצה קודם אשמורת לבוא לבית ה', אחר טבילה במקווה בשמחה ובאהבת ה' טהורה.

לראש העמוד לראש העמוד

לימוד תורה על מיטתו באיזה אופן מותר ומה עדיף

ב. ולכתחילה, טוב שלא יאמר בליבו, הנני שוכב במטתי ואלמד תורה, אלא יעמוד ממטתו, וילבש בגדיו בכבוד, ויתפלל ויעסוק בתורה, משום שנאמר "הכון לקראת אלהיך ישראל". אולם אם הברירה שיש לו ללמוד זה רק במטה, כגון שהוא תשוש, בוודאי שילמד במטתו, ואל יבטל מדברי תורה. וה' יתברך ישלח דברו הטוב וירפאהו. וזכור לטוב עטרת ראשינו, אדוני אבי, מקים עולה של תורה בארץ ישראל, רבינו יורם אברג'ל, שזיכה אותו ה' יתברך לשקוד על דלתות תורתינו הקדושה משחר ילדותו, והיה עמל בתורה במתיקות, שכל מי שהיה שומע קולו בתלמודו היה עושה תשובה מאהבה, מרוב אהבת ה' שהיתה נכנסת בליבות השומעים, ובזמן שלא חש בטוב, ואכן חוליינו הוא נשא, ומכאובינו הוא סבלם, והיה מאושפז בבית הרפואה, בכמה מהפעמים שבאתי לבקרו, היה עוסק במרן השולחן ערוך ורבותינו האחרונים שהביאם הרב כף החיים, ובספר תיקוני הזוהר, שהיה רגיל שנים רבות בזוהר הקדוש, ובחודש אלול בספר תיקוני הזוהר, אשריו ואשרי חלקו, שזכה ורבים זיכה. וכל שכן בעשרות השנים הנפלאות הללו, שזכה להגדיל תורה ולהרבות תורה בישראל בשעורי תורה לרבים, דבר יום ביומו, ימות החול, שבתות וחגים, זמן ובין הזמנים שווה, ולא קיצר משיעורי תורתו בתקופות "בין הזמנים" כלל. ובו בזמן שכמה מגדולי החכמים יוצאים לנופש, הנופש שלו היה להמשיך ללמד תורה לעם ישראל, ולהחזיק אלפי אברכים מידי חודש בחודשו, ונראה שמימות חזקיהו המלך ועד אבא הרב יורם, לא היה מי שהרבה תורה בישראל בהחזקת האברכים ובמסירת שיעורי תורה, וקירוב הלבבות לה' יתברך, ועניית תשובות הכוונה בעבודת ה' לאחינו בית ישראל, כמו אבא היקר רבינו יורם אברג'ל. וכל זה ללא מלכות וללא תנועה בממשלה, כי אבא שם על עצמו רק את מלכותו יתברך, ואת ממשלתו יתברך.

לראש העמוד לראש העמוד
עבור לתוכן העמוד