מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - טבילה לכבוד שבת

ראוי לכל איש לטבול במקוה בכל יום שישי כדי לקבל תוספת הארת שבת, וכתבו חכמי הסוד שזמן טבילה זו מתחיל אחר שעברו ארבע שעות מתחילת היום והתחילה שעה חמישית ורבינו האר"י זלה"ה היה נזהר לכתחילה לטבול רק אחרי שקרא הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, ועל דרך הסוד טוב להתרחץ קודם הטבילה במקוה. ולא יתעכב במקוה זמן רב, וכמו כן לא יאריך בטבילות כדי שלא לעכב את האנשים, וביום שישי די בב' טבילות, האחת כדי להפשיט מעליו את מלבושי ימות החול, והשניה כדי לקבל הארת שבת קודש עם תשובה שלימה, ואם אינו מעכב שום אדם טוב לטבול חמש טבילות, וראה עוד מה שמבואר בזה בס"ד שבת המלכה חלק שלישי סימן ר"ס. ומנהג חסידים ואנשי מעשה לטבול כל יום במקוה, ובפרט מי שיכול קודם תפילת שחרית, אשריו ואשרי חלקו וקדוש יאמר לו, שמנהג זה מוסיף קדושה וטהרה ועוזר רבות לתקן פגם הכעס (שמקוה עולה מספרו כעס עם הכולל), וכן העלה בהרחבה מרן אאמו"ר רבינו יורם מיכאל אברג'ל שליט"א בספריו הקדושים "בצור ירום" על התניא קדישא יעו"ש.

עבור לתוכן העמוד