מוסדות "קול רינה" בראשות הרב יורם אברג'ל זצוק"ל
פייסבוק
הרשמה
חיפוש
דלג על חיפוש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

סימן רמ"ב - עונג שבת - עשיית מלאכה בערב שבת

ציוו חכמינו שלא יעשה האדם מלאכה ביום שישי מזמן מנחה קטנה ואילך, ויש אומרים שכבר מזמן מנחה גדולה לא יעשה מלאכה. אמנם לתקן כליו ובגדיו לצורך שבת מותר כל היום, וכן אם כותב ספרים לעצמו דרך לימודו מותר, וכמו שיבואר בסוף חלק זה להלן סימן ר"נ.

 

וכתב השל"ה הקדוש (נר מצוה – שבת) שמצוה על כל אדם להרהר בתשובה ולפשפש במעשיו בכל יום שישי ערב שבת קודש, והביאו הגאון אליהו רבה. וכן העלו רבים מרבותינו הפוסקים שבכל יום שישי יש הארת ערב יום הכיפורים שהוא יום מחילה וסליחה מכפרה מאת השם יתברך מן השמים, ואשרי הזוכה להתחזק ברגעים קדושים אלו לעבודת השם יתברך. ויהי רצון שזכות שבת קודש נזכה לגאולה הקרובה והשלימה מתוך בריאות נחת ושמחה לעבודתו יתברך, אמן.

עבור לתוכן העמוד